Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie
Godło Polski

Samorząd uczniowski

Budynek Szkoły Podstawowej w Cieksynie

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Cele główne działalności Samorządu Szkolnego
Budowanie wśród uczniów poczucia przydatności działania na rzecz szkoły;
Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich;
Rozwijanie zainteresowań;
Kształtowanie postaw patriotycznych;
Wyrabianie umiejętności organizowania imprez szkolnych;
Rozwój zainteresowań oraz twórczej aktywności;
Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji
Założenia planu na rok szkolny 2019/2020
Przygotowanie uczniów naszej szkoły do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym szkoły;
Uświadomienie uczniom wagi przestrzegania praw i obowiązków uczniów oraz zasad i reguł obowiązujących w życiu społecznym szkoły;
Rozwijanie odpowiednich zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
Kultywowanie tradycji szkolnych;
Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy.
Organizowanie sytuacji dających uczniom możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w działaniu na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
Prace w ciągu roku szkolnego
Organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
Współdziałanie z władzami szkolnymi oraz wychowawcami klas
Regularne prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
Udział w akcjach charytatywnych oraz akcjach promujących szkołę
Udział w uroczystościach szkolnych
Uroczystości szkolne
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia Edukacji Narodowej
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości
Pomoc przy organizowaniu akademii z okazji dnia patrona naszej szkoły
Pomoc techniczna przy organizowaniu wszystkich uroczystości szkolnych

WRZESIEŃ

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Spotkanie opiekunów Samorządu Uczniowskiego z przewodniczącymi samorządów klasowych ustalenie przebiegu oraz przybliżonego terminu wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zebranie Samorządu Uczniowskiego
Przedstawienie propozycji planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020
Wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika oraz sekcji; kulturalno – oświatowej, porządkowej, przedstawienie ich zadań.
Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem proponowanych przez uczniów zmian
Ustalenie harmonogramu działań na najbliższy czas, określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań (gazetki okolicznościowe)
Plan pracy oraz ustalenia związane z wyborami do Zarządu zostaną przedstawione w klasach.

PAŹDZIERNIK

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Uruchomienie strony internetowej
Obchody Dnia Edukacji Narodowej (17.10.2019)
Umieszczenie informacji o składzie Zarządu Samorządu Uczniowskiego, przedstawienie planu pracy oraz o podejmowanych w najbliższym czasie zadaniach
Zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej, przygotowanie życzeń dla nauczycieli, pomoc w zorganizowaniu dnia nauczyciela, przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym.

LISTOPAD

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Andrzejki
Święto Niepodległości
Akcent andrzejkowy na gazetce ściennej. Pomoc w zorganizowaniu zabaw i wróżb andrzejkowych dla najmłodszych dzieci. Zorganizowanie dyskoteki szkolnej dla starszych uczniów.
Przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym. Przygotowanie gazetki ściennej. Pomoc w zorganizowaniu akademii.

GRUDZIEŃ

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Mikołajki
Symbole świąteczne
Jasełka szkolne
Akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.
Poczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek kartkami świątecznymi.
Akcent bożonarodzeniowy na gazetce szkolnej. Przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły oraz uczniów.
Pomoc w przygotowaniu jasełek szkolnych.

STYCZEŃ

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Zebranie Samorządu Uczniowskiego
Dzień Babci i Dziadka
Wycieczka samorządowa
Podsumowanie pracy w I semestrze. Uzupełnienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego w II półroczu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania.
Akcent na tablicy ściennej Samorządu Uczniowskiego
Kontakt z dobrami kultury, poznawanie, kulturowych wartości, uczestnictwo w kulturze.

LUTY

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Walentynki
Bezpieczne ferie
Akcent na gazetce ściennej Samorządu uczniowskiego.
Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe.
Przygotowanie gazetki ściennej.

MARZEC

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Dzień Wiosny
Dzień patrona naszej szkoły
Zorganizowanie akcji ,,Wiosenne porządki”
Wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu.
Pomoc w przygotowaniu zabaw i konkursów na Sali gimnastycznej.
Pomoc w przygotowaniu dnia patrona
Przygotowanie gazetki ściennej – kampania propagująca ochronę środowiska. Sprzątanie terenu szkolnego.

KWIECIEŃ

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Wielkanoc
Międzynarodowy dzień tańca
Wycieczka samorządowa
Gazetka ściennej o tematyce świątecznej.
Odczytanie życzeń w imieniu społeczności szkolnej.
Konkurs na najładniejszą pisankę.
Zorganizowanie zabaw i konkursów tanecznych dla młodszych uczniów.
Kontakt z dobrami kultury oraz poznawanie własnej okolicy.

MAJ

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Kampania przeciw nałogom
Przygotowanie gazetki ściennej.
Pomoc w organizacji uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Pomysły własne całego samorządu.

CZERWIEC

ZADANIA CELE I FORMY REALIZACJI UWAGI
Zebranie Samorządu Uczniowskiego
Podsumowanie działalności samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020
Zarząd Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020 składa się z następujących osób:
Przewodnicząca – Oliwia Kosewska
Zastępca przewodniczącej – Amelia Calińska
Sekretarz – Aleksandra Szpygiel
Skarbnik – Julia Zakrzewska
Opiekunowie Samorządu Szkolnego:
ks. Łukasz Chruściel
Magdalena Ogrodowska
Michał Kongiel

Regulamin samorządu

Icon
Regulamin Samorządu Uczniowskiego SP Cieksyn

Ostatnie wpisy